Menu
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Słowniczek:

1. Sprzedający – Badi Badi SP. J. T. Niedźwiedź, A. Paziewski, T. Paziewski z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Wilanowska 287/9, REGON 015482510, NIP 113-24-18-599.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia.

3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.agibagi.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym, zwaną dalej KLIENTEM, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

2. Zamówienia składane w sklepie internetowym www.sklep.agibagi.com, realizuje firma Badi Badi SP. J. T. Niedźwiedź, A. Paziewski, T. Paziewski z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Wilanowska 287/9, REGON 015482510, NIP 113-24-18-599.

3. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

5. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.sklep.agibagi.com.

2. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

● przelew bankowy. Wybierając opcję płatności przelewem, Klient ma 5 dni roboczych na realizację płatności. Po upływie tego terminu transakcja zostanie anulowana, a przedmiot wystawiony ponownie na sprzedaż. Dane o koncie bankowym Sprzedającego:

Badi Badi Sp.J. T.Niedźwiedź, A.Paziewski, T.Paziewski

BRE Bank SA – mBank 

nr konta bankowego: 80 1140 2004 0000 3302 3221 0277

4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

6. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.

7. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.

8. Jeżeli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje:

    1.1. wyboru zamawianych towarów;

    1.2. rejestracji w sklepie lub - w przypadku rezygnacji z rejestracji - podaje dane adresowe i kontaktowe oraz adres dostawy;

    1.3. wyboru sposobu płatności;

    1.4. wyboru dostawy.

2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast w dni robocze.

3. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy rejestrowane będą pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4. Złożone przez Klienta zamówienia będą realizowane (tj. wysyłane) w terminie 1-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i pojawienia się wpłaty na naszym koncie. Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłka realizowana była możliwie jak najszybciej.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie formularza zamówienia.

6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

8. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia.

 

ZWROTY

1. Z zakupionego w sklepie towaru można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, kierując do sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu nabytego towaru na własny koszt.

2. Przekroczenie terminu do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

3. Zwracany produkt znajdujący się w fabrycznym opakowaniu wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na adres:

Badi Badi

Al.Wilanowska 281

02-730 Warszawa

z dopiskiem: Sklep Agi Bagi

5. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użycia ani być w jakikolwiek sposób zniszczony. Produkt musi być z oryginalnymi metkami, w oryginalnym opakowaniu. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.

6. Sklep gwarantuje Klientowi zwrot uiszczonej ceny produktu. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki.

 

REKLAMACJE  I GWARANCJA

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela. Uszkodzenie przesyłki: jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.

2. Sklep.agibagi.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, itp).

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie i najpóźniej przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres email shop@agibagi.com. W tytule emaila prosimy podać REKLAMACJA oraz numer zamówienia wraz z dołączonym wypełnionym formularzem REKLAMACJA. 

(Pobierz formularz reklamacji produktu)

4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu albo obniży cenę produktu albo też, stosownie do decyzji Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. W przypadku wymiany produktu na inny, jeżeli cena nowego towaru będzie wyższa od ceny zwracanego - poprosimy o dopłatę różnicy, jeśli cena nowego towaru będzie niższa od ceny zwracanego - zwrócimy różnicę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków realizowany jest na kartę.

6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.

7. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się produktów, przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia, itp.).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Badi Badi SP. J. T. Niedźwiedź, A. Paziewski, T. Paziewski z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Wilanowska 287/9, REGON 015482510, NIP 113-24-18-599. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu agibagi.com i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów, prowadzenia badań statystycznych, marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych administratora danych, kontroli jakości usług administratora danych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępniane m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

3. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawiania i kontroli oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 

PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) oraz ustawy z dnia 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością firmy Badi Badi SP. J. T. Niedźwiedź, A. Paziewski, T. Paziewski, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl